📌 انتصاب آقای رمضان پور به سمت سرپرستی “معاونت توسعه مدیریت و منابع” شرکت سهامی بیمه ایران به جای آقای داورپناه

توسط maleki