آیین نامه جدید کارمزد ابلاغ شد. بنا به پیگریهای چندساله تشکلهای صنفی درخصوص اصلاح و ارتقاء کارمزد با تغییرات ایجاد شده در آیین نامه جدید ، متاسفانه نظر نمایندگان صنعت بیمه تامین نشده است.

 

 

 

 

 

 

توسط maleki