?نمایندگان و کارگزاران صنعت بیمه معتقدند که آیین‌نامه‌های مرتبط با آنها در اتاق‌های در بسته و بدون حضور آنها به تصویب می رسدکه این امرسبب بروزبرخی مشکلات برای آنهاشده ،به همین دلیل آنها خواهان اصلاح آیین‌نامه‌های مربوط به خود هستند.
?یکی از مهمترین این آیین‌نامه‌ها، آیین نامه کارمزد و دلالی رسمی بیمه (۸۳)است،گفته می شود که نمایندگان و کارگزاران بیمه‌ای از مدت‌ها قبل خواهان اصلاح آیین‌نامه کارمزد بوده و ایرادهایی ازجمله، میزان ونحوه محاسبه کارمزد بیمه‌نامه‌های دولتی،پرداخت کارمزد و هزینه صدوربه روش پلکانی و بخش خالص‌سازی در رشته شخص‌ثالث و کارمزد پلکانی را مطرح می‌کنند‌.

?https://t.me/Asbimehiran

توسط maleki