زین پس به جای واژه های بیگانه اکچوئر و اکچوئری از واژه های محاسب فنی و محاسبات فنی استفاده کنید

بر اساس اطلاعات موجود و احکام کارگزینی و ساختار سازمانی حدود ۵٠سال قبل در بیمه ایران به اکچورهای شرکت محاسب فنی می گفتند و این پست همتراز بود با معاونین مدیران فنی،مشاورین مدیر عامل و اعضای شورای فنی و بالا تر رییس شعبه و مدیران استانی بود.

در دانشگاه های قبل و بعد از انقلاب هم دروس ٣و ۴واحدی اکچوری در سرفصل دروس مصوب وزارت علوم محاسبات فنی بیمه نام داشت.

توسط maleki