مکاتبات متعدد و قول مساعد بیمه مرکزی و سندیکای بیمه کران زمینه ساز حذف این آئین نامه شد

توسط maleki