?در رتبه بندی جدید بیمه مرکزی ظرفیت مجاز ریسک و قبولی اتکایی شرکت بیمه ایران آنچنان رشدی را ثبت کرده است که دیگر حتی حاصل جمع ظرفیت ریسک تمامی شرکتهای بیمه نیز به بیمه ایران نمی رسد!

توسط maleki