سهم شرکتهای بیمه از بازار حق بیمه در سال 98

?براساس آمار اعلام شده مبلغ حق بيمه توليدي کل صنعت بیمه در سال 98 رقمی در حدود 591 هزار ميليارد ریال بوده است و بدین ترتیب رشد حق بيمه توليدي نسبت به سال گذشته در حدود 8/35 درصد است.

?در این میان بیمه ایران همچنان با سهم حدود 31 درصدی پیشتاز است.

?در میان شرکت‌های بیمه خصوصی ، رتبه نخست میزان حق بیمه دریافتی با حدود 10 درصد همچنان در اختیار شرکت بیمه آسیاست.

توسط maleki