جلسه ای در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ در ستاد بیمه های اموال با حضور آقای بصام سرپرست بیمه های اموال، خانم برهمن معاون مدیر و آقای کیائی ریاست اداره با هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای خدمات بیمه ای آقایان مالکی ،وصال ،نادری،شیخ و غفاری برگزار گردید.

این جلسه پیرو مکاتبه قبلی انجمن صنفی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ با آن مدیریت که منجر به صدور بخشنامه تفویض اختیارات بازدید اولیه در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ شده بود ، برگزار گردید که برخی موارد نیاز به اصلاحات مجدد داشته که به شرح زیر طرح گردید:

۱اصلاح ردیف ۸ بخشنامه درخصوص ریسکهای پرخطر که پیشنهاد شد تا سرمایه ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بازدید به عهده نماینده باشد و توسط دفاتر قابلیت انجام داشته باشد .

۲درخصوص اصلاح متن “شرایط انبارها”نیز پیشنهاد شد متن فعلی که در صفحه اول بیمه نامه قید می شود با جمله بندی دیگری در صفحات پیوست آورده شود .

۳بررسی مجدد سقف اختیارات نمایندگان و تطبیق با مجوز بازدید اولیه جهت سهولت در صدور بیمه نامه.

در ادامه آقای بصام نیز مواردی از قبیل لزوم اجراء شرایط قانون پولشویی توسط شرکتهای بیمه و اجبار قید کردن شروط مربوطه در بیمه نامه را خاطر نشان کردند و نیز پیشنهاداتی درخصوص افزایش سهم بازار و سهم نمایندگان در بیمه های آتش سوزی بحث و تبادل نظر گردید از جمله تفویض برخی اختیارات ستاد به شعب از جمله اعمال تخفیفات تا یک سقف مشخص شده.

با احترام و تشکر 

انجمن صنفی شرکتهای خدمات بیمه ای بیمه ایران 

دبیر انجمن -سعید وصال

?@Asbimehiran?

توسط maleki