دكتر همتي در نشست صميمي با مديران عامل شركت هاي بيمه بر ضرورت شفافيت صورت هاي مالي و كفايت ذخاير شركت هاي بيمه در راستاي حمايت از ذينفعان صنعت بيمه تاكيد كرد.

به گزارش سایت تحلیلی خبری آیین بنابر اعلام اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل، در نشست صميمي روز گذشته مديران عامل شركت هاي بيمه با رئيس كل بيمه مركزي كه به دعوت سنديكاي بيمه گران ايران صورت گرفت، موضوعات مهمي چون اجراي آيين نامه حاكميت شركتي، بيمه درمان تكميلي و ذخاير شركت هاي بيمه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

دكتر همتي، ضمن قدرداني از شركت هاي بيمه كه در تامين و پوشش خسارت هاي مهم و متعدد سال۹۵ فعالانه حضور داشتند گفت: تداوم حمايت بيمه مركزي از شركت هاي بيمه به عنوان يك اصل هميشه پابرجاست.

رئيس كل بيمه مركزي همچنين از انسجام و هماهنگي شركت هاي بيمه در صدور بيمه نامه اتومبيل هاي صفر كيلومتر نيز تقدير كرد و گفت: سياست اتخاذ شده براي صدور اين نوع بيمه نامه و با راهبري بيمه ايران بايد ادامه يابد.

دكتر همتي همچنين بر ضرورت شفافيت صورت هاي مالي و كفايت ذخاير شركت هاي بيمه در راستاي حمايت از ذينفعان صنعت بيمه تاكيد كرد و در خصوص نحوه اجراي آيين نامه حاكميت شركتي و ارزيابي ريسك صحيح بيمه درمان با مديران عامل بحث و گفتگو كرد.

توسط maleki