بنا به پیگیری انجام شده درخصوص تاخیر در پرداخت کارمزد و عدم شفافیت ، مکاتبه مدیریت امورنمایندگان با امور مالی شرکت

 

 

توسط maleki