علی بنیادی نائینی براساس حکم مجید بهزادپور به سمت عضو هیأت عامل و معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی ایران منصوب شد.

نائینی که در ابتدای شروع به کار دولت گزینه مدیرعاملی بیمه ایران بود عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت است. شایان ذکر است پیش از این “رحیم مصدق” سمت معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی را بر عهده داشت که بنا به درخواست خود و موافقت رییس کل بیمه مرکزی به افتخار درجه بازنشستگی نایل شدند. https://t.me/Asbimehiran

توسط maleki