پیرو مکاتبه کانون سراسری و پیگیری انجام شده نامه فوق توسط مدیریت امور نمایندگان ارسال شده که در خصوص اعمال آیین نامه حدود اختیارات و بروز محدودیت صدور می‌باشد.

توسط maleki