ویرایش جدید نرخ و شرایط بیمه درمان تکمیلی در سندیکای بیمه گران تهیه و به بیمه مرکزی ارسال شد.سندیکای بیمه گران، پس از جلسات متعدد کارشناسی در کارگروه تخصصی بیمه درمان و کمیسیون فنی سندیکا ، نرخ های بیمه تکمیلی اصلاح و ویرایش جدید نرخ و شرایط این نوع بیمه نامه به بیمه مرکزی ارسال شد.

لازم به ذکر است با توجه به زیان دهی و نابسامانی بیمه تکمیلی درمان و هشدار مدیران عامل شرکت های بیمه در این خصوص ، ضرورت بازنگری در شرایط پوشش بیمه های درمان و کنترل هزینه های نامتعارف این رشته اولویت کاری سندیکا در سال جدید بود.

http://t.me/Asbimehiran

توسط maleki