شماره حساب انجمن

چاپ

 

شماره حساب پس انداز کوتاه مدت

به نام انجمن صنفی شرکتهای خدمات بیمه ای بیمه ایران  

نزد بانک اقتصاد نوین    1-7262626-818-162