شماره حساب انجمن

     

    شماره حساب پس انداز کوتاه مدت

    به نام انجمن صنفی شرکتهای خدمات بیمه ای بیمه ایران  

    نزد بانک اقتصاد نوین    1-7262626-818-162

    کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن صنفی شرکتهای خدمات بیمه ای ، بیمه ایران می باشد